2019-01-06
Valhalla II Glutonny vs Vreyvus ██████████ vs ██████████ Bo5 Grand Finals
Valhalla II Glutonny vs Light (DEU) ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Finals
Valhalla II Glutonny vs Meru ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Semis
Valhalla II Vreyvus vs Light (DEU) ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Finals
Valhalla II Yetey vs Meru ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Quarters
Valhalla II Glutonny vs cyve ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Quarters
Valhalla II Vreyvus vs Yetey ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Semis
Valhalla II Glutonny vs Light (DEU) ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Semis
Valhalla II Leffen vs Meru ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Top 8
Valhalla II Whoophee vs cyve ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Top 8
Valhalla II Meru vs Biscuit ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 6
Valhalla II Meru vs Light (DEU) ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Valhalla II Yetey vs Izaw ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Valhalla II Glutonny vs Leffen ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Valhalla II Vreyvus vs HekNet ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Valhalla II RedTwinGamer vs Light (DEU) ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 3
Valhalla II Leffen vs KP ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 3
Valhalla II SirShyGuy vs Meru ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 3
Valhalla II Izaw vs Lian ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 3
Valhalla II Glutonny vs Lancelot ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Round 3
Valhalla II Leffen vs Komori ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 2
Valhalla II Vreyvus vs WiiASE ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 2
Valhalla II KP vs M (SWE) ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Valhalla II Glutonny vs cyve ██████████ vs ██████████ Bo3 Winners Round 1
Valhalla II Lunar vs Cerulean ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Android vs Ricko ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Enki vs Trif ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Gardex vs Lian ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Klemenz vs Warheart ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II M (SWE) vs Splarfie ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Skippo vs QUASI ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Kanaribird vs ThymeBalloon ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Meru vs HekNet ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II RedTwinGamer vs Suntherion ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II House (FIN) vs Samatar ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Whoophee vs Deo ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II cFive vs iLift ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Polito vs iStudying ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Dattoking vs GreenTwinGamer ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Zorc vs Maruta ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Yetey vs Lancelot ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II cyve vs BAM ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Leffen vs Virum ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Izaw vs Komori ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Vreyvus vs Philbert ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II JRose vs vyQ ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II maXy vs SirShyGuy ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Bach vs KP ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools
Valhalla II Glutonny vs Torogami ██████████ vs ██████████ Bo3 Pools