(2022-12-25) Kameme vs Miya (JPN) - JAPAN 24 - Round Robin