(2022-07-10) Kola vs ApolloKage [Bo5] - Double Down 2022 - Winners Round 3