(2018-12-27) Ally vs Bubudubu [Bo3] - SmashLoft Weekly - Winners Round 3