(2019-01-03) Ally vs MorKs [Bo3] - SmashLoft Weekly - Winners Round 4