(2021-04-18) Shuton vs Omuatsu [Bo5] - Smash World Tour - Winners Semis