(2008-06-08) Kage vs Plank [Bo3] - TGMTSBCO - Bracket