(2017-10-03) Cafe vs kasai [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Pools