(2019-12-08) Samsora vs Shogun [Bo5] - 2GG: Kongo Saga - Winners Round 1