(2018-02-11) Frenzy vs Verdant [Bo3] - Schism 2 - Pools

Casters: 

PatSheezy
Tet