(2022-08-28) bobby big ballz vs Krudo [Bo5] - Shine 2022 - Pools Round 2