(2022-08-28) Chem vs Brad (NY) [Bo5] - Shine 2022 - Pools Round 2