(2022-12-25) Tsumusuto vs Futarino Kiwami Ahhhhh - JAPAN 24 - Round Robin