(2008-06-08) Plank vs Prac [Bo3] - TGMTSBCO - Bracket