(2022-12-25) HIKARU vs Higachan - JAPAN 24 - Round Robin