(2019-08-04) Elegant vs Banana Boy [Bo3] - EVO 2019 - Pools Round 3

Casters: 

DC (FL)
Coney