(2021-04-18) Omuatsu vs Kuroponzu [Bo5] - Smash World Tour - Winners Finals