(2019-03-24) Pyth vs Gutsy Shinobi [Bo3] - Frozen Phoenix 2019 - Pools Round 1

Casters: 

Shadrake
Yung Quaff